İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kullanıcı Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK/Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan ARYA KADIN YATIRIM PLATFORM ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından hazırlanmış olup, Kanun’un 10’uncu maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ve diğer ilgili mevzuat gereğince;

 1. Veri Sorumlusu bilgileri,
 2. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
 3. Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. Kişisel verilerinizin toplanmanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 5. Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan haklarınız,

Hakkında siz kullanıcılarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri sorumlusuna ait bilgiler şu şekildedir:
Unvan : ARYA KADIN YATIRIM PLATFORM ANONİM ŞİRKETİ
Adres: TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLG. 3.CADDE 31.SK. NO:1 ÇAYIROVA-KOCAELİ

E-posta: info@aryawomen.com

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Tarafımızca kullanıcılarımıza ait kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

KimlikAd-Soyad, Anne-baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC Kimlik No gibi veri türleri
İletişimAdres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no gibi veriler
Müşteri İşlemÜrün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler
FinansBilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri gibi veri türleri
Mesleki DeneyimDiploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri gibi veri türleri
PazarlamaÜrün ve hizmetlerin kişisel veri sahibi ilgili kişinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler
Görsel ve İşitsel KayıtlarFotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler
 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz;

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim / Etik faaliyetlerin yürütülmesi
 • Eğitim ve mentorluk faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Üyeler arası işbirlikleri süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerin takibi
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetenek, kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Amaç ve hukuki sebepleri için; ancak bunlarla sınırlı olmamakla birlikte benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan makul ve azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Şirket’imizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Şirket’imizin tâbi olduğu her türlü mevzuat hükümleri gereğince; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri gibi ilgili kurum veya kuruluşlar ile yasal yükümlülükler gereğince paylaşılabilir.

 • Fark Holding, iştirakleri ve ilişkili şirketleri
 • Türkiye Is Bankası ve diğer sponsorlarımız
 • Taleplerine göre başka üye kişiler veya kurumlarla

Bunların yanında Şirket olarak, ödemeleriniz ile ilgili bilgilerinizi (kredi kartı, banka hesabı vb.) işlemiyor, saklamıyor ve görmüyoruz. Şirket’imizin sizin finansal ödeme bilgilerinize erişimi yoktur. Hizmetlerimizden yararlanmak için yapılan ödeme alma işlemleri, BDDK lisanlı, kişisel verilerin korunması için tüm teknik ve idari tedbirler ile veri güvenlik önlemlerini almış ödeme sistem sağlayıcıları yoluyla gerçekleşmektedir. Bundan dolayı ödemeleriniz esnasında kişisel verileriniz güvenli, BDDK lisanslı ödeme sistem sağlayıcılarına aktarılmaktadır.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 9’uncu maddesi çerçevesinde ve açık rızanızın alınması şartıyla;

 • Kişisel veri güvenliği için her türlü teknik ve idari tedbiri almış ve veri güvenliğine sahip server’larda saklanmak üzere,
 • Taleplerine göre başka üye kişiler veya kurumlarla,
 • Zoho (CRM), Mailchimp (mailing) gibi yurtdışı hizmetlerle

Yurt dışına aktarılmaktadır.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, kartvizit, etkinlik ve seminer katılımı, elektronik ortamda ve çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplere ilaveten sizlerin kullanıcı deneyiminizi geliştirmeye ve sizlere daha kaliteli ve çeşitli hizmetler sunmaya yönelik meşru menfaatimizin gereği olarak toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5’inci ve 6’inci maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • KANUNİ HAKLARINIZ

KVKK’nın 11’inci maddesi gereği kişisel verileriniz ile ilgili;

 1. Şirket’in kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini öğrenme;
 2. Şirket kişisel verilerinizi işlemişse, buna ilişkin Şirket’ten bilgi talep etme;
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme;
 4. Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldıysa kimlere aktarıldığını öğrenme;
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 6. Kişisel verilerinizin Kanun’un 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme;
 7. Kişisel verilerinizin talebiniz üzerine, eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle düzeltilmesi ve/veya Kanun’un 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesi veya yok edilmesi halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 8. Eğer işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize ortaya çıkan bir sonuç var, ise bu duruma itiraz etme;
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda listelenmiş haklarınızı kullanmanız için Şirket’e Kanun’un 13’üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında yapacağınız başvurunuzu Şirket’imize daha önce bildirdiğiniz ve Şirket’imizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile info@aryawomen.com elektronik posta adresimize iletilmeniz gerekmektedir. Göndereceğiniz e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvurunuzda;

 • Adınız ve soyadınız,
 • Cep telefonu ve email adresiniz,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranız, yabancılar için uyruğunuz ile pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • Tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz haricinde telefon numaranız,
 • Talep konunuz,

Bulunması zorunlu kısımlardır. Bu zorunlu kısımlar bulunmadığı takdirde başvurunuz işleme alınmayacaktır. Ayrıca başvuru konunuza ilişkin varsa bilgi ve belgeleri de size daha iyi yardımcı olabilmemiz için başvurunuza eklemenizi rica ederiz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebinizin info@aryawomen.com e-posta adresine ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 • DİĞER HUSUSLAR

Sizin açık rızanıza veya Kanun’daki diğer işleme şartlarına bağlı olarak kişisel verinizin işlendiği her durumda veya kişisel verilerinizin işleme amacı değiştiğinde veri işleme faaliyetinden önce, talebinize bağlı olmadan ve yerine getirildiğinin ispatı Şirket’e ait olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle Şirket tarafından yerine getirilecektir.