KVKK Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ARYA EKOSİSTEM DANIŞMANLIK A.Ş. (“Arya”) tarafından hazırlanmıştır.

 1. AYDINLATMA METNİNİN DEVAMINDA KULLANILAN TANIM VE KISALTMALAR

Aydınlatma metninin içeriğinde çeşitli tanım ve kısaltmalar kullanılmaktadır ve;

 1. Aydınlatma Metni: Arya KVKK Aydınlatma Metni
 2. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 3. Çerez (Cookie): Ziyaret edilen web sitelerinin bilgisayar veya telefona kaydettiği, daha sonra aynı site ziyaret edildiğinde okunarak tanımlama sağlayan küçük bilgileri,
 4. İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 5. Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
 6. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 7. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 8. Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 9. Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 10. Arya: ARYA EKOSİSTEM DANIŞMANLIK A.Ş.,
 1. Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 2. Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 3. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 4. Web-sitesi: https://www.aryawomen.com/ alan adıyla Arya’ya ait web-sitesini, ifade eder.
 1. ARYA TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Arya olarak tüm ilişkili olduğumuz tarafların kişisel verilerinin korunması ve bu bağlamda hak ve özgürlüklerinin teminatı bizler için önemlidir. Bu nedenle bizimle ilişkide olan kişilerin hangi kişisel verilerinin tarafımızca işlendiği işleme faaliyetlerine ilişkin kategorik olarak aşağıda listelenmiştir.

 • ÜYELİK KAPSAMINDA İŞLENEN VERİLERİNİZ

Arya Kadın Yatırım Platormu’na üyelikler kapsamında dahil olmanız halinde üyelikler kapsamındaki hizmetlerden yararlanmanız amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

www.aryawomen.com adresindeki websitesi üzerinden Arya üyeliği başlatmak için sunulmuş bulunan formu doldurmak suretiyle bize ilettiğiniz ve üyeliğinizi gerçekleştirdiğiniz platform üzerinden üyelik için kullandığınız cihaz ile otomatik olarak gerçekleştirilen iletişim çerçevesinde elde edilen aşağıdaki kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki dayanağına istinaden Arya tarafından hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve sözleşme süreçleri ile finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla üyeliğinizin başlatılması işlemlerinde ve ayrıca üye olarak katılmak istediğiniz/satın aldığınız etkinlik/eğitimler için yaptığınız rezervasyonların işlenmesi yollarıyla kısmen otomatik yollarla işlenir ve Arya’nın yasal yükümlülükleri çerçevesinde gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılır.

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik

Ad-soyad

İletişim

Telefon No, E-posta adresi, iletişim adresi

Müşteri İşlem

Tercih ettiğiniz Arya üyelik türü

İşlem Güvenliği

Kullanıcı şifresi, elektronik işlem log kayıtları, IP adresi

Lokasyon

Arya Challenge Club üyelik başvurusu kapsamında yaşadığınız ülke/ şehir bilgisi

Diğer

Çalıştığınız veya sahibi olduğunuz şirket adı ve sektörünüz ile pozisyonunuz, üyelik formunun “Kendinizi Tanıtın” kısmında verdiğiniz kendinize dair diğer kişisel bilgiler

 

 

 1.  Üyeliğiniz kapsamında Vergi Usul Kanunu vesair mevzuat uyarınca tarafınıza bireysel/işletmesel nitelikte kesilen faturalarda T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası bulunması yükümlülüğünün mevcut olduğu hallerde, T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası verileriniz, ad-soyad verileriniz, e-posta adresi ve telefon numarası verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki dayanağıyla, fatura kesim işlemlerinde ve vergi otoritelerine yapılan yasal beyanlar kapsamında Arya tarafından finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla kısmen otomatik yollarla işlenecek ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Bu konudaki açık rızanıza istinaden e-posta verileriniz tamamen otomatik yollarla işlenerek ve aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak tedarikçilere aktarılarak; iletişim, reklam/kampanya/promosyon ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Arya üyeliğiniz zarfında Arya’nın faaliyetleri, ürün/hizmetleri ve haberlerine ilişkin olarak hazırladığı içerikten ibaret olan e-bültenler tarafınıza üyelik sözleşmeniz dahilinde e-posta olarak otomatik olarak iletilecektir.

 

 • E-BÜLTEN KAPSAMINDA İŞLENEN VERİLERİNİZ

 https://www.aryawomen.com/ adresindeki web sitesinde bulunan  “Bültenimize Abone Ol, Bizi Takip Et” formunu doldurmanız halinde isim, soyisim ve e-posta adresi bilgileriniz reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Arya tarafından bu konudaki açık rızanıza dayanılarak tamamen otomatik yollarla işlenecek ve bu amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak tedarikçilere aktarılacaktır.

Arya’nın ticari elektronik ileti listesinden istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Listeden ayrılma talebinizin Arya tarafından işlenmesinden itibaren yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesine son verilecektir.

 • KURUMSAL İŞBİRLİĞİ VE SPONSORLUK TALEBİNİZ DAHİLİNDE İŞLENEN VERİLERİNİZ

https://www.aryawomen.com/ adresindeki websitesi üzerinden Arya ile kurumsal işbirliği ve sponsorluk başlatmak için sunulmuş bulunan formu doldurmak suretiyle bize ilettiğiniz ad-soyad, e-posta adresi, cep telefon numarası ve çalıştığınız sektör bilgisi verileriniz ve belirtmeniz halinde çalıştığınız şirket ve unvan bilgisi verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki dayanağına istinaden Arya tarafından hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve sözleşme süreçleri ile finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kısmen otomatik yollarla işlenecek ve Arya’nın yasal yükümlülükleri çerçevesinde gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır.

Bu konudaki açık rızanıza istinaden e-posta adresi veriniz tamamen otomatik yollarla işlenerek ve aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak tedarikçilere aktarılarak; iletişim, reklam/kampanya/promosyon ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Arya üyeliğiniz zarfında Arya’nın faaliyetleri, ürün/hizmetleri ve haberlerine ilişkin olarak hazırladığı içerikten ibaret olan e-bültenler tarafınıza üyelik sözleşmeniz dahilinde e-posta olarak otomatik olarak iletilecektir.

 

 • WEBSİTESİ ZİYARETLERİNİZ KAPSAMINDA İŞLENEN VERİLERİNİZ
  1. Web-Sitesi

https://www.aryawomen.com/  adresindeki websitesi üzerindeki İletişim başlığı altında bulunan formu doldurmak suretiyle bize ilettiğiniz kimlik (ad-soyad) ile iletişim (e-posta adresi) kategorilerindeki kişisel verileriniz iletişim, reklam/kampanya/promosyon ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, bu konudaki açık rızanıza dayanılarak Arya tarafından otomatik yollarla işlenecektir.

 1. Çerezler (Cookies) Hakkında

Arya tarafından web-sitesi yoluyla çeşitli çerezler (cookies) işlenmektedir. Bunlar hakkında detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikasını ziyaret ediniz.

 • VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ
 1. İlgili Kişinin Hakları

Yukarıda belirtilen tüm kategorilere dahil ilgili kişiler, kişisel verisi işlenen gerçek kişi sıfatıyla Kanun’un “ilgili kişinin hakları” başlığı ile 11’inci maddesinde sayılan taleplerini Arya’ya yöneltebilirler. Bu haklar şu şekildedir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

ÖNEMLİ: Hangi husus için olursa olsun verdiğiniz açık rızanızı dilediğiniz zaman herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın geri alabilirsiniz.

 1. Başvuru Usulü

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine dair taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Arya’ya iletebilirsiniz.

İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla ilgili kişi olarak sayılı haklarından yararlanabilirler.

İlgili kişiler, Kanun’un 11’inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza vasıtasıyla Arya’ya iletebilir.

Başvuruda bulunması zorunlu alanlar şunlardır:

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
 5. Talep konusu

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

 1. VERİ SORUMLUSUNA AİT BİLGİLER

Unvan                                  : ARYA EKOSİSTEM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Adres Bilgisi                         : TOSB OTOMOTİV (OSB) MAHALLESİ 3. CAD. NO:11/2 Çayırova – Kocaeli

Mersis No                            : 0086120132000001

Vergi Dairesi / No                 : İLYASBEY / 0861201320

Ticaret Sicil No / Dosya No    : 31660

Ticaret Sicili Müdürlüğü        : GEBZE Ticaret Sicili Müdürlüğü

Elektronik Tebligat Adresi     : info@aryawomen.com

 1. GÜNCELLİK VE YÜRÜRLÜK

İşbu Aydınlatma Metni 24.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Arya tarafından web-sitesi aracılığıyla ile ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur.

Aydınlatma Metni’nin ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenecek, yenilenmiş metin yine web-sitesi’nde yayınlanacaktır.

Scroll to Top